Увага!
Пiшыце на: apx@tut.by калi знойдзiце якiя не будзь памылкi або недакладнасцi...
А таксама вашы пажаданнi i заўвагi...

Пры стварэннi слоўнiка была выкарыстана литаратура:

Лакотка А.I. Нацыянальныя рысы беларускай архiтэктуры.
Кулагін А.М. Праваслаўныя храмы на Беларусi.
Кулагін А.М. Каталiцкiя храмы на Беларуси.